Lioness:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Lioness Training Center

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een “Start2Lioness”-pakket, elke beurtenkaart en elk membership dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training bij Lioness. 

Door inschrijving via de website of ter plaatse verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Op alle door Lioness gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Alle betwistingen tussen Lioness en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Lioness heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector” en aanvaardt daarmee tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen zoals deze in de Gedragscode is opgenomen indien een Lid daar een beroep op wenst te doen.

Lioness behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of algemene voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan steeds schriftelijk van op de hoogte worden gebracht, waarna het lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke opzegging en uitgezonderd in de lidmaatschapsovereenkomst welke altijd tussentijds opzegbaar is, binnen de maand na de communicatie van Lioness. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst en de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet.

De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Lioness.

Op verzoek wordt een exemplaar in de zaal van Lioness verstrekt.

 

Artikel 1. Inschrijving

1.1 Inschrijving vindt plaats door:

    1. het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden
    2. het papieren inschrijfformulier bij Lioness ter plaatse volledig in te vullen en te ondertekenen.

Na de registratie ontvangt een deelnemer haar login-gegevens voor de Lioness applicatie.

1.2 Voor Lioness ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

1.3 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lioness.

Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

1.4  Een deelnemer kan een abonnement te allen tijde vervangen door een hoger abonnement.

1.5 Een abonnement vervangen door een lager abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement.  Deze wijziging moet een maand van tevoren aangegeven worden via e-mail.

 

Artikel 2. Beurtenkaarten en abonnementen

2.1 De onderstaande zijn van toepassing op alle diensten van Lioness. Lioness is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datumwaarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Lioness te zijn ontvangen.

2.2 Een beurtenkaart en abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Als een beurtenkaart of abonnement is verlopen, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een bootcamp.

2.3 Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

2.4 De abonnementen dienen aangegaan te worden voor een minimale periode van 3 maanden, waarna ze stilzwijgend verlengd zullen worden, telkens voor de periode van 1 maand.

2.5. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de bootcamps, zoals beschreven in de overeenkomst, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De actuele prijzen van de beurtenkaart en de abonnementen staan op de website. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Lioness is ten allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

3.2. De opstartkosten – voor de administratieve kosten en sportverzekering- zijn eenmalig en gelden voor alle beurtenkaarten en abonnementen met uitzondering van de “Start2Lioness”-pakketten.

3.3. Lioness heeft het recht deze prijzen te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

3.4. De betaling gebeurt via domiciliëring. Indien wordt gekozen voor overschrijving, Payconiq of cash betaling dient een abonnement vooraf betaald te worden.

3.5 Alle facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van 5 dagen vanaf de factuurdatum of voor deelname aan een les bij Lioness.

3.6. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelname aan een bootcamp geweigerd worden

3.7.Bij gebreke aan tijdige betaling en indien Lioness dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is Lioness gerechtigd om alle nog openstaande facturen onmiddellijk op te eisen.

3.8. Indien Lioness dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is het lid tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15% op de achterstallen) en een nalatigheidsinterest van 10% verschuldigd.

 

Artikel 4. Deelname aan en annulatie van een bootcamp

4.1 Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een bootcamp aan te melden via de Lioness app. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een bootcamp.

4.2. Een deelnemer dient zich ten allen tijde uit te schrijven voor een bootcamp, indien zij niet aanwezig kan zijn in de les.

4.3. Een deelnemer kan tot uiterlijk acht(8) uur voor aanvang van een bootcamp haar reservatie nog gratis annuleren.  

4.4. Bij gebreke aan (tijdige) uitschrijving  – zoals vermeld in art. 4.2. – wordt zowel bij een beurtenkaart als bij een abonnement een beurt aangerekend.

4.5 Lioness is gerechtigd het trainingsrooster- en programma tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website alsook in de applicatie van Lioness bootcamp.

4.6. Lioness heeft tot 4 uur voor aanvang van een les het recht deze te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte beurten gecrediteerd.

4.7  Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, kan de deelnemer zich op een wachtlijst plaatsen en krijgt de deelnemer een bericht zodra er weer plaats is.

4.8 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de bootcamps of gebruik van de applicatie, die aangeboden worden door Lioness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

 

Artikel 5 Schorsing van het lidmaatschap

5.1. In geval van een langdurige blessure, ziekte of vakantie waardoor men minimum 1 week niet aan fitness kan doen, kan met toestemming van Lioness het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden. Dit kan enkel gebeuren wanneer het lid veertien dagen voor het begin van de maand waarin zij op vakantie gaat haar vakantie heeft aangegeven via e-mail info@lioness.be.

Dit kan niet met terugwerkende kracht.

5.2.  Deze service van pauzering wordt 2 keer per jaar gratis aangegeven. Indien het lid meer dan 3 keer per jaar langer dan een week op vakantie gaat en hiervoor haar abonnement wil pauzeren, dan rekenen we voor de pauzering van je abonnement een administratieve fee aan van 15 EUR incl BTW.

5.3. Het lid kan bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van het lidmaatschap om medische redenen , op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

– het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Lioness van een geldig medisch attest via e-mail info@lioness.be

– het medisch attest geeft aan dat er van het moment van verzending van het attest tenminste sprake is van 1 week benodigde schorsing;

– de schorsing werkt vanaf het moment van ontvangst door Lioness en niet met terugwerkende kracht.

5.4. Indien het lid een medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat het lid nooit meer zal kunnen sporten, zal Lioness het lidmaatschap op verzoek van het lid beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek. Er is geen restitutie mogelijk.

 

Artikel 6. Beëindiging van een lidmaatschap

6.1. Indien het lid zijn lidmaatschap niet 14 dagen voor de einddatum van de contractduur schriftelijk bij Lioness opzegt, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor de periode van 1 kalendermaand.

6.2 Een beurtenkaart is 1 jaar geldig. Voortijdige opzegging en/Of restitutie is niet mogelijk.

 

Artikel 7. 14 dagen herroepingsrecht bij online inschrijven

Wanneer je je lidmaatschap op onze website hebt afgesloten dan heb je 14 dagen lang het recht om je lidmaatschap te herroepen. Als je het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Lioness naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag va herroeping) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. De klant zal een bedrag van 12,00 EUR per deelgenomen bootcamp verschuldigd zijn alsook een forfaitaire vergoeding van 4,00 EUR inclusief BTW voor het gebruik van de inhoud van de Lioness applicatie.

Je kunt het lidmaatschap binnen de 14 dagen herroepen door een e-mail te sturen naar info@lioness.be.

 

Artikel 8. Personal training en/of voedingsbegeleiding

8.1 Lioness kan op vraag van de cliënte personal training en/of voedingsbegeleiding aanbieden.

8.2. Eventuele offertes en prijsaanbiedingen door Lioness zijn geheel vrijblijvend en blijven 1 maand geldig, tenzij anders vermeld door Lioness.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

9.1. Deelname aan een Lioness training geschiedt op eigen risico. Een bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of zij geschikt is voor deelname aan een bootcamp. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

9.2. Lioness en haar Coaching Team is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een bootcamp.

9.3. Lioness is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

9.4. De klant bij Lioness is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

9.5. Lioness behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van een deelname aan een bootcamp.

9.6. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die ontstaan is in verband met deelname aan een bootcamp.

 

Artikel 10 Website: disclaimer en privacy

10.1. Lioness respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

10.2. Lioness gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Lioness deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

10.3. Lioness zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.4. De verstrekte informatie op de website www.lioness.be is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel Lioness de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Lioness niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Lioness sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10.5 De website www.lioness.be en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Lioness.